Gerr-naidheachdan...

Dachaigh

Filte

Tha filte chridheil romhaibh, agus trr spors agaibh cuideachd, ann an Dn ideann.

Gabhaibh pirt ann am fs a chultar Ghidhlig a tha a sor tighinn air adhart ann an Alba. Thoiribh sil air d tha a tachairt agus d as urrainn dhut danamh ann an seo fhin ann am promh-bhaile na dthcha.

Compirteachas Dhun-ideann

Clr nam promh chuirmean | Mosachan | Na naidheachdan as ire